Zbiorniki dwupłaszczowe do diesla

W dzisiejszych czasach, ze względu na zwiększającą się liczbę maszyn i pojazdów oraz rosnącymi kosztami, gospodarka paliwowa zaczyna pełnić coraz istotniejszą rolę we wszystkich gałęziach usług, przemysłu i rolnictwa. W związku z tym warto pomyśleć o rozwiązaniu, które nie tylko pozwoli zaoszczędzić pieniądze przy hurtowym zakupie oleju napędowego, lecz również sprawi, że tankowanie pojazdów i dostawa oleju napędowego będzie odbywało się szybciej i sprawniej. Jednocześnie zachowane będzie pełne bezpieczeństwo zarówno podatkowe jak i biznesowe. Firma Pryma1 wychodząc na przeciw tym potrzebom realizuje program „Mała ale Własna Stacja Paliw”.

W gospodarstwie rolnym które musi z różnych względów organizacyjnych, w celu prowadzenia płynnej działalności, w celu zminimalizowania kosztów itd. posiadać i magazynować na swoim terenie olej napędowy musi wiedzieć że przy ich składowaniu obowiązują szczególne zasady postępowania, dotyczące także przepisów przeciwpożarowych. które każdy rolnik powinien znać.
W 2010 r zmieniły się przepisy dotyczące zasad magazynowania czy też przechowywania produktów naftowych pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego.. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063) ropę naftową i produkty naftowe z wyjątkiem gazu płynnego, ze względu na temperaturę zapłonu dzieli na 3 klasy. Do III klasy zalicza się produkty naftowe o najwyższej temperaturze zapłonu od 328,15 K (55oC ) do 373,15 K ( 100oC ). W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 7 czerwca 2010 Nr 109 poz. 719) w rozdziale 3 § 11.1 zapisano ,że dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym, o pojemności do 5 m3.

Dwupłaszczowe zbiorniki charakteryzują się podwójną konstrukcją ścian w celach dodatkowego zabezpieczenia przed wyciekiem paliwa. Zbiornik wewnętrzny jest obudowany drugim – zewnętrznym, którego pojemność wynosi 110% pojemności wewnętrznego. Taka konstrukcja w przypadku np. wystąpienia rozszczelnienia wewnętrznego powoduje, że paliwo nie wycieka bezpośrednio do gruntu i nie zanieczyszcza środowiska naturalnego tylko gromadzi się w płaszczu zewnętrznym.

Większość rolników w chwili zakupu i montowania zbiornika objęta jest tzw. dozorem uproszczonym co oznacza, że do urządzeń tego typu nie wydaje się decyzji zezwalającej na jego użytek. Nie potrzebna jest także decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Dotyczy to jednak tych, którzy zakupią zbiornik o pojemności do 2,5 tys. litrów.